การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (OIT)

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ยึดมั่นธรรมาภิบาล

 1. โครงสร้างองค์กร
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. หน้าที่และอำนาจ
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 5. ข้อมูลการติดต่อ
 6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 8. ช่องทางสอบถาม(Q&A)
 9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network)
 10. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 15. รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 18. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 21. นโยบายการบริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 29. เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 31. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 32. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 36. รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 38. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 39. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จิรวัฒน์ เพชรกุล/จัดทำและประชาสัมพันธ์