OIT 26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด รายงานผลบริหารและพัฒนาบุคลากร คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด สรุปผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่

จิรวัฒน์/ประชาสัมพันธ์