กศจ.ภูเก็ต

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 7 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

(2) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ

(3) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน

(5) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ

(6) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการกศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำ นักงานศึกษาธิการจังหวัดจำ นวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต)

ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 652/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการ

 2. ศึกษาธิการภาค 7 รองประธานกรรมการ

 3. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต กรรมการ

  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 4. ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 5. นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร                                          กรรมการ

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 6. นางวัชรี เกิดพิพัฒน์                                            กรรมการ

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู

  และบุคลากรทางการศึกษา

 7. นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ กรรมการ

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา กาหยี                          กรรมการ

  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 9. นายบัณฑูร ทองตัน                                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

 10. นายชัยยศ ปัญญาไวย์                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

 11. นางสาวศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้แทนภาคประชาชน

 12. นายวันชัย พงษา                                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 13. นายสมพร ฉั่วสกุล                                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 14. นายพิเชษ ตันสกุล                                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 15. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ

 16. รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยเลขานุการ

 17. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยเลขานุการ

 18. ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

(1) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

(2) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย

(3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา

(4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

(6) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา

(8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ 9 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มอบหมาย