โครงสร้างองค์กร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีกลุ่มงานภายในจำนวน 7 กลุ่ม และ 1 หน่วย มีศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นหัวหน้าหน่วยงานและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามโครงสร้างดังนี้