วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามนโยบายและบริบทของพื้นที่โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ทุกด้าน
  2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบ จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริม สนับสนุน ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการในการจัดการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
    อย่างเป็นเอกภาพ
  4. บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล