วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรบูรณาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนมีคุณธรรม

  2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงาน สถานศึกษาพัฒนา ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  6. บูรณาการความร่วมมือ และโอกาสทางการศึกษากับทุกภาคส่วน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์