คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

#### อยู่ระหว่างดำเนินการ ####