ค่านิยมองค์กร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ค่านิยมองค์กร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต S M A R T

S : Service  Mind การมีจิตมุ่งบริการ  หมายถึง  บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร  มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร  พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ

M : Modern การเป็นองค์กรที่ความทันสมัย หมายถึง เป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้สอดรับกับสิ่งแวดล้อมและโลกภายนอกที่เปลี่ยนไป มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการทำงาน พร้อมเข้าสู่ยุคของดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

A : Animation การทำงานแบบมีชีวิตชีวา หมายถึง บุคลากรมีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ มีความสุขกับการทำงาน รู้สึกมีคุณค่ากับองค์กรและงานที่ทำ

R : Responsibility การมีความรับผิดชอบในหน้าที่ หมายถึง การมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมายยอมรับผลการกระทำนั้น และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

T : Transparency การมีความโปร่งใสในการทำงาน หมายถึง การมีระบบงานและขั้นตอนการทำงาน ระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก และสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานได้

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์