ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เป้าประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่กำหนด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การนำจุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต สามารถนำนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน จุดเน้น นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้กรอบจุดเน้น นโยบาย แนวทาง หลักการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นที่จังหวัด

เป้าประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ทุกประเภท ทุกระดับสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของภาคประชาสังคม ในการมีส่วนร่วมสนับสนุน และจัดการศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เป้าประสงค์
เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาสังคม และเกิดการบูรณาการในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารงาน โดยใช้กลไกของ กศจ.,อกศจ. และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต

เป้าประสงค์

เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการด้านต่างๆ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล