แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดเล่มแผนพัฒนาการศึกษาฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่

สิริยากร ก้องก่ำ/รวบรวมข้อมูล
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์