แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

#### –  –  – อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ – – – ####

 

กลุ่มนโยบายและแผน