ประสานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วยนางสาววรัญญา รัศมีผะกาย นักวิชาการศึกษา ติดต่อประสานงาน และวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กับดร.ราวี ซามี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตามลำดับ

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์