รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์