สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2566 ผู้ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานระดับศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบโดยมีดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์