สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็น ต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เรื่องการบริหารจัดการแรงงาน ข้อจำกัดและข้อท้าทายทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการรับเด็กต่างชาติเข้าเรียนและข้อมูลสถานการณ์นักเรียนต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและประชุมรับฟังข้อมูล เรื่อง การบริหารจัดการแรงงาน ข้อจำกัดและข้อท้าทายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์