สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ

วันที่ 10 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกิจการสภา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์