สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์