การประชุม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดภูเก็ต              ครั้งที่ 1/2567  โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์