ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตให้สัมภาษณ์ Thai PBS เรื่องการเรียนรู้แบบ Active  Learning

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต Thai PBS ได้เข้าสัมภาษณ์ ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Active  Learning โดยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ให้สัมภาษณ์ว่า การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เน้นการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียนขึ้น ซึ่งการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้นมีการเรียนที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง ระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอนหรือผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกัน เป็นต้น

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์