ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมหารือการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาววัลลภา ถิรวิริยาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวจุฑามาศ สิทธิหีต นักจัดการงานทั่วไป นางสาวนภัสสร สงวนนาม พนักงานการพัสดุ เป็นตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวจีรภา นิติธรรมานุสรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์