มูลนิธิไทยซาร์โก้ มอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ได้แจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 ทุน จาก 16 โรงเรียน 332,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในครั้งนี้

ผู้บริหารและผู้แทนจากบริษัท และ ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมอบทุนดังกล่าว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์