การประชุม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีวาระการประชุม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด) และ การเขียนโครงการ ที่ถูกต้องตามฟอร์มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งการรายงานในระบบ eMENSCR และรายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม สปง.301,302 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดย กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้จัดการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์