รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดรายงานในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่

สิริยากร ก้องก่ำ/รวบรวมข้อมูล
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์