แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2566

### อยู่ระหว่างดำเนินการ ค่ะ ###