แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดแผ่นพับในรูปแบบไฟล์PDF คลิกที่นี่
สิริยากร ก้องก่ำ/รวบรวมข้อมูล
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์