แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์เล่มแผนฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF คลิกที่นี่

สิริยากร ก้องก่ำ/รวบรวมข้อมูล
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์