แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดทำคำของบประมาณประจำปี) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

####  อยู่ระหว่างดำเนินการ #########