สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต สู่ความเป็นสากล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) การพัฒนาเสาหลักด้านการศึกษา EDUCATION HUB สู่ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

วันที่17 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต สู่ความเป็นสากล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) การพัฒนาเสาหลักด้านการศึกษา EDUCATION HUB สู่ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

ในงานนี้ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่สร้างพลังการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต สู่ความเป็นสากล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) การพัฒนาเสาหลักด้านการศึกษา EDUCATION HUB สู่ภูเก็ตเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชน สมาคม องค์กร และเครือข่ายต่างๆ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ภายใต้หลักการ การมีส่วนร่วม (participate) การบูรณาการ (Integration) และความยั่งยืน (sustainability) ตามข้อตกลงใน 8 ประเด็น ได้แก่ การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (แผนแม่บท 10 เสาหลัก) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำตามความต้องการของพื้นที่ การพัฒนาทักษะดิจิทัล การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน การบริหารบุคคล และการจัดการศึกษาที่สนองตอบต่อผู้เรียน

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์