แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ดาวน์โหลดเล่มแผนฯ คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์