โครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

โครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้แก่ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/รวบรวมข้อมูล