ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูเอกสาร การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในไตรมาสที่ 2  คลิกที่นี่

ดูเอกสาร รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติรีาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในช่วงไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
สิริยากร ก้องก่ำ/รวบรวมข้อมูล