ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑ์ข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยการขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ จำนวน 23 โรง และโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ จำนวน 12 โรง ณ ห้องประชุมประดู่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์