โปสเตอร์ผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ธวัชชัย มณีเขียว/จัดทำ