ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์