สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model”

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมกาเด้นโฮม โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model” ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ นางเบญจวรรณ เต็มเปี่ยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ จากสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 รายเข้าร่วมประชุม

หลังจากพิธีเปิด ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้บรรยายชี้แจงกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตสำหรับการขับเคลื่อนสู่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดรายวิชา (Learning Module) ที่โรงเรียนมีและดำเนินการอยู่ แบ่งตามระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วิเคราะห์กิจกรรม ในการวางแผนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนา “Phuket Model” โดยคณบดี และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โครงการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

ผลจากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้ นำไปสู่การได้มาซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานทางการการศึกษาจาก สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดภูเก็ต, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต,
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดภูเก็ต
ที่เข้ามาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเพื่อให้ตอบโจทย์ และตอบสนองความต้องการของพื้นที่ และผลจากการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในครั้งนี้
นำไปสู่่การได้มาซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่สถานศึกษาแต่ละแห่ง สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

ภาพบรรยากาศการประชุม สามารถติดตามรับชมได้ที่เฟสบุ๊กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยคลิกที่ “…ดูเพิ่มเติม”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ชัยวัฒน์ เหมือนแจ่ม, ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย