สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสกายฮอล์ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นที่ : Phuket Education Hub” นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม

หลังจากพิธีเปิดการประชุม ดร.ประสงค์ สังขะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาได้บรรยายชี้แจงกรอบแนวคิด(Blue print) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบร่วมกัน ก่อนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ร่วมกันวิเคราะห์และทบทวน SWOT วิสัยทัศน์(เป้าหมายการพัฒนา) กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ต่อไป โดยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ดูภาพบรรยากาศการประชุมเพิ่มเติม ติดตามชมได้ที่ เฟสบุ๊กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยคลิกที่คำว่า “ดูเพิ่มเติม

จิรวัฒน์ เพชรกุล/่ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย