รายการข้อมูลภาครัฐ ชุดข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2565

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

 1. DataSet_30_01:จำนวนโรงเรียน
 2. DataSet_30_02:จำนวนห้องเรียน
 3. DataSet_30_04:จำนวนนักเรียน
 4. DataSet_30_05:จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น
 5. DataSet_30_06:จำนวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. DataSet_30_07:ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 7. DataSet_30_08:ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3
 8. DataSet_30_09:ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6
 9. DataSet_30_10:ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับประถมศึกษา
 10. DataSet_30_11:ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 11. DataSet_30_12:ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 12. DataSet_30_13:ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 13. DataSet_30_15:จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
 14. DataSet_30_16:จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา