ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566 – 2570

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล, นางสาวประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นายจิรวัฒน์ เพชรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนางสาวสิริยากร ก้องก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566 – 2570 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุม

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ประธานในพิธีเปิดการประชุม

นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล
(อดีต ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
วิทยากร

นายสมพร ฉั่วสกุล(อดีต ศึกษาธิการภาค 7) และนางญาดา วงศ์ดาว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
วิทยากรภาคบ่าย

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์