สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแก่ ศทก.สป.

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายจิรวัฒน์ เพชรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานแก่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศทก.สป.) ในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน(Sandbox) และแนวทางการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน โดยมีดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมมพันธ์