สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”

จังหวัดภูเก็ตโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ” พร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ (16 ม.ค.66) ที่หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566″ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต ” โดยมี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานประมาณ 500 กว่าคน
ดร.นุชรัตน์ กล่าวว่า ด้วย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู สำหรับปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู เป็นปีที่ 67 กำหนดหัวข้อแก่นสารสาระของการจัดงานวันครู ในครั้งนี้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อ่านสารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู โดยได้มอบคําขวัญวันครูในปีนี้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต “เพื่อให้ครูตระหนักว่าคุณครูที่มีภูมิความรู้ดี ประพฤติตดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีความมตตากรุณา จะเป็นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ในการศึกษาใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยให้ศิษย์คิดเป็น ทำเป็นและแก้ไขปัญหาได้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต
โดยกิจกรรมงานวันครูในครั้งนี้ประกอบด้วย การทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิน 407 ท่าน