อบรม “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8:45 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสิริยากร ก้องก่ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และโรงเรียนแหลมพันวา ซึ่งมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ณ ห้องประชุมมุขหลัง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์