ประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวสมเพียร เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์กับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดในฝั่งอันดามันพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์