ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟครั้งที่ 3”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟครั้งที่ 3 เร่งสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ค้นหาเด็กออกกลางคัน/เด็กตกหล่นโดยใช้ Big Data มุ่งสร้างเข็มทิศชีวิตให้กับเด็ก และพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตได้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับนานาชาติ มีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม


โดยในที่ประชุม ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอข้อมูลแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาในระบบการศึกษา โดยการบูรณาการฐานข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อใช้ค้นเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือต่อไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย