ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


3 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุม นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้นโยบายศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า นโยบายสำคัญที่ยังต้องเดินหน้าเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
ซึ่งศึกษาธิการจังหวัด สามารถเป็นผู้แทนของ ศธ. ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด เพื่อผลักดันให้นโยบายสำคัญประสบความสำเร็จ ได้แก่ โครงการพาน้องกลับมาเรียน โดยนำข้อมูลการสำรวจเด็กนักเรียนมาจัดทำข้อเสนอ เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือเด็ก โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาขาดแคลน เพื่อป้องกันเด็กนักเรียนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา,โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงการติดตามเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการฉีดวัคซีนในเด็ก แม้จะมีการปรับให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย ซึ่งสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็น Best Practice มาแลกเปลี่ยน และแบ่งปันระหว่างสถานศึกษาได้ รวมถึงการนำผลงานเด่น ๆ ด้านการศึกษาของนักเรียน มาพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมด้าน Soft Power ของจังหวัดหรือพื้นที่ของตนเอง

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

และนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย “สร้างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต” แก่ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ให้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 2 ด้าน คือ “ผลักดันปฏิญญากรุงเทพฯ 2565” ใน 7 เรื่องหลักที่ทุกประเทศในอาเซียนต้องดำเนินการ และ “เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน” พร้อมเร่งแก้ปัญหาและฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ การอ่านออกเขียนได้ให้กับประชาชน ด้วยการจัดตั้ง “อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ” (อสส.ศธ.) ขึ้นมา ดึงครูที่เกษียณฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ กว่า 2 หมื่นคน เป็นจิตอาสาเข้าไปทุกชุมชนทั่วประเทศ พร้อมร่วมมือทำงานใกล้ชิดอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “OPS The Best”

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์