ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมมอบรางวัลเข็มเสมาพิทักษ์ดีเด่น และรางวัลเกี่ยวกับงานลูกเสือฯ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนเข้ารับรางวัลเข็มเสมาพิทักษ์ดีเด่น การรับธงเกียรติยศชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 และการรับเกียรติบัตรของนักเรียนที่ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จากประเทศมาเลเซีย โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการมอบรางวัลในคราวประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดิอนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์