ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรม “เสมากาแฟ ครั้งที่ 1”

จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “เสมากาแฟ ครั้งที่ 1” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาในจังหวัด ประกอบด้วยสังกัด อาชีวศึกษา กศน.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 1 ได้ข้อมูล สภาพบริบท การจัดการศึกษาภายในจังหวัด ซึ่งจะได้มีการประชุมขับเคลื่อน ในครั้งต่อไป ในทุกวันพฤหัสบดี

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ เพ็งสกุล/ภาพถ่าย