ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#### สิ้นสุดระยะเวลาประกวดราคาแล้ว ####

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

01-ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) คลิกที่นี่

02-ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) คลิกที่นี่

03-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คลิกที่นี่

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์