แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดภูเก็ต (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์