จังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

จังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

ซึ่งในการสอบระดับชั้น ป.6 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน
วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 26 คน
รวม 40 คน

ระดับชั้น ม.3 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 29 คน
วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน
รวม 31 คน

ระดับชั้น ม.6 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน

รวมนักเรียนจังหวัดภูเก็ตที่สอบO-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คน ทั้งหมด จำนวน 73 คน

โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน

สามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดภาพบรรยากาศการมอบเกียรติบัตรทั้งหมดได้ที่ facebook สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์