ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 และผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์