การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักกรุงเทพฯ (CLEC) กำหนดจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
โดยจะคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนในระดับ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 0 2282 7758 ต่อ 550
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์