ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมจัดทำ Blueprint แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมจัดทำ Blueprint แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้แทนจากสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์