ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566 – 2570)

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อกำหนด “ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและการส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ : Education Hub” โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดร.ประสงค์ สังขะไชย ที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายเพิ่มเกียรติ เกษกุล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต นายศาสวัส หลิมพานิชย์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารหน่วยงานทางศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2566 – 2570 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารจาก ปตท. ร่วมแสดงคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาด้วย
ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์