แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2562-2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดและอ่านเล่มแผนฯ

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์